cytrynowaspinka

33 teksty – auto­rem jest cyt­ry­nowas­pinka.

To co jas­ne, nag­le sta­je się ta­kie ciem­ne i w końcu gu­bię drogę, którą miałam podążyć.. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 lutego 2011, 00:24

Zaw­sze tak bar­dzo bra­kowało mi cze­goś, te­raz, kiedy już wiem, co to jest, nie bar­dzo wiem, jak to zdobyć. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 9 stycznia 2011, 17:10

Jed­no marze­nie, tyl­ko jed­no, ale nie do spełnienia. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 31 grudnia 2010, 00:01

Chciała, by to wszys­tko zniknęło, chciała za­pom­nieć, jed­nak kiedy była już na dob­rej drodze, je­den SMS zep­suł całe jej sta­rania. On na­pisał i wróciło wszys­tko, co scho­wała w naj­dal­sze za­kamar­ki pa­mięci. Myślał, że mu wy­baczy, jed­nak ona nie pot­ra­fiła. Tak bar­dzo kochała i dla­tego nie pot­ra­fiła wybaczyć! 

myśl
zebrała 11 fiszek • 18 grudnia 2010, 20:06

I myślała, że będzie dob­rze, że zna­lazła te­go je­dyne­go. Oka­zało się, że jest kłamcą. Nie wie­działa co o nim myśleć. W reszcie pos­ta­nowiła, że spróbu­je za­pom­nieć, jed­nak było już za późno. Za bar­dzo po­kochała je­go kłam­stwa, by móc się wycofać. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 2 grudnia 2010, 23:44

Raz smut­na i zapłaka­na, po­tem we­soła i uśmie­chnięta. To Ty jes­teś sprawcą te­go, że nie ro­zumiem sa­ma siebie. Jak szyb­ko po­jawiłeś się w moim życiu, tym szyb­ciej chciałabym, żebyś z niego zniknął. Dlacze­go nie mogę zapomnieć? 

myśl
zebrała 14 fiszek • 29 listopada 2010, 23:45

Wys­tar­czy je­den dzień, spędzo­ny w gro­nie praw­dzi­wych przy­jaciół, by nasze zmar­twienia odeszły w niepa­mięć. Szko­da tyl­ko, że po­tem po­jawiają się nowe. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 21 listopada 2010, 23:59

Wie­działa, że to już ko­niec. Zaczy­nała no­wy roz­dział, jed­nak nie bar­dzo radziła so­bie ze wspom­nieniami. Nie chciała roz­sta­wać się z myślą o Nim. Nie chciała te­go, lecz na­dal Go kochała. A prze­cież tak bar­dzo ją zranił.! 

myśl
zebrała 16 fiszek • 9 listopada 2010, 23:23

- Już nic nie wiem. Jes­teś świadom moich uczuć, wiec dlacze­go po pros­tu nie po­wiesz, że nie jes­teś go­towy.? Dlacze­go ja muszę cier­pieć, bo Ty nie możesz się zeb­rać na od­wagę.?
- Ale o czym Ty mówisz.?
- O tym, że Cię kocham.!
- Nic o tym nie wiedziałem.
 

myśl
zebrała 26 fiszek • 5 listopada 2010, 23:07

Napisałeś..
Dałeś mi nadzieję.
Myślałam, że..
A po pół ro­ku po­wie­działeś tyl­ko: 'Przep­raszam, nie mam dla Ciebie czasu.!' 

myśl
zebrała 16 fiszek • 29 października 2010, 22:48

cytrynowaspinka

'chciałabym kiedyś usiąść na trawie, spojrzeć w niebo i z czystym sumieniem powiedzieć: 'tak, jestem cholernie szczęśliwa.!''

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

cytrynowaspinka

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność